آخر خواستن یعنی این…

رنجوری را گفتند: دلت چه می خواهد؟ گفت: آن که دلم چیزی نخواهد .