آدما هر از چند گاهی از جایی می افتند!

تو می دانی؟

آدما هر از چند گاهی از جایی می افتند ؛

از لبه پرتگاه ، از پا ، از نفس ، از این ور بوم ، از دماغ فیل ، …

از چاله به چاه ، از عرش به فرش ،

از چشــم

از چشــم
.
.
.
تو می دانی آن ها که از چشم می افتند . . . .

دقیقاً کجا می افتند؟