آرامم

ای کاش می‌توانستم بگویم که با من چه می‌کنی …

تو جانی در جانم می‌آفرینی

تو تنها سببی هستی که به خاطر آن

روزهای بیشتر، شب‌های بیشتر و سهم بیشتری از زندگی می‌خواهم

تو به من اطمینان می‌دهی که فردایی وجود دارد …

جبران خلیل جبران