آزادی یعنی چه؟

آزادی ، هدف زندگی است .

بدون آزادی زندگی ابدا معنایی ندارد .

منظور از آزادی ، آزادی سیاسی ، اجتماعی یا اقتصادی نیست .

آزادی یعنی آزادی از زمان ،

آزادی از ذهن

و آزادی از آرزو