آشنایی با بازی محلی هپ هپ

بازی محلی هپ هپ,بازی محلی هپ هپ,آشنایی با بازی هپ هپ,مراحل بازی هپ هپ,روش باز هپ هپ,بازی محلی ایرانی,بازی محلی جال هپ هپ,بازیکنان,ایران مطلب

بازی محلی هپ هپ,آشنایی با بازی هپ هپ

آشنایی با بازی محلی هپ هپ

ایران مطلب : در این بازی تعداد بازیکنان باید از سه نفر بیش‌تر باشد. ابتدا یک نفر به عنوان استاد انتخاب می‌ شود و یک عدد یک رقمی را انتخاب می‌ ‌کند و به همه اعلام می‌ کند. سپس بازی با شماره یک از یک نفر که استاد مشخص می‌ ‌کند آغاز می‌ ‌شود. به ترتیب و از یک سمت نفر بعدی شماره ۲ و نفر بعدی ۳ را ادامه می‌ دهند. نکته این بازی اینست که هرگاه شخصی به عددی که استاد انتخاب کرده بود و یا مضربی از آن عدد رسید باید به جای عدد فوق واژه «هُپ» را به زبان بیاورد. مثلاً اگر عدد انتخاب شده توسط استاد ۴ باشد هیچکس نباید اعداد ۴، ۸، ۱۲، ۱۶، ۲۰ و … را نام ببرد بلکه به جای آن باید «هپ» بگوید. در ادامه بازی هرکس به جای هپ عدد بگوید و یا به جای عددی غیر از مضرب عدد اولیه هپ بگوید از دور بازی خارج می‌ ‌شود. این بازی تا زمانی ادامه پیدا می‌ ‌کند که فقط یک نفر به عنوان برنده باقی بماند.

منبع : tebyan.net