آغاز کتابت بزرگترین قرآن جهان در سوریه
با مشارکت بیش از ۴۰ خطاط برجسته کتابت بزرگترین قرآن جهان در سوریه آغاز شده است.
به گزارش «اسلام نیوز» ، با شرکت بیش از ۴۰ خطاط کتابت بزرگترین قرآن جهان در دمشق پایتخت سوریه آغاز شده است.

در این طرح، بزرگترین خطاطان و مشهورترین آنها به طور داوطلبانه همکاری می کنند.

این خطاطان از کشورهای ایران، سوریه، ترکیه و برخی از کشورهای عربی هستند.