ضرب المثل های آلمانی

 مثل آلمانی : گاهی دروغ همان کار را می کند که یک چوب کبریت با انبار باروت می کند .
   مثل آلمانی : بهتر است دوباره سؤال کنی تا اینکه یکبار راه اشتباه بروی .
   مثل آلمانی : زمان دوای خشم است.
   مثل آلمانی : عشقی که توأم با حسادت نباشد دروغی است .
   مثل آلمانی : در برابر آن کس که عسل روی زبان دارد ، از کیف پولت محافظت کن .
   مثل آلمانی : روزیکه صبر در باغ زندگیست بروید به چیدن میوۀ پیروزی امیدوار باشید .
   مثل آلمانی :  تملق سم شیرین است .
   مثل آلمانی : به امید شانس نشستن همان و در بستر مرگ خوابیدن هما
   مثل آلمانی : سند پاره می شود ، ولی قول پاره نمی شود .
   مثل آلمانی : کمی لیاقت ، جوهر توانایی در موفقیت است .
   مثل آلمانی : زن و شوهر اگر یکدیگر را بخواهند در کلبۀ خرابه هم زندگی می کنند .
   مثل آلمانی : کسیکه در خود آتش ندارد نمی تواند دیگران را گرم کند .
   مثل آلمانی : افتادن در گل و لای ننگ نیست، ننگ در این است که در آن جا بمانی. 
   مثل آلمانی : افتادن در گل و لای ننگ نیست ، ننگ در این است که در همانجا بمانی .
   مثل آلمانی : بدون دوستان به سر بردن بدتر از داشتن دشمنان است.
   مثل آلمانی : برای مرد گرسنه ساعت هر چند بخواهد باشد هنگام ظهر است.
   مثل آلمانی : یک دروغ تبدیل به راست می شود وقتی که انسان باورش کنید.
   مثل آلمانی : بهترین توبه، خودداری از گناه است.
   مثل آلمانی : اگر می خواهی قوی باشی نقاط ضعف خود را بدان.
   مثل آلمانی : بسیاری از افراد در موقعی که برنده می شوند می بازند و بسیاری دیگر وقتی که می بازند، برنده می شوند.
   مثل آلمانی : خالی ترین ظرفها، بلندترین صداها را می دهد.
   مثل آلمانی : برای مرد گرسنه ساعت هر چند بخواهد باشد هنگام ظهر است.
   مثل آلمانی : هر چه قفس تنگ تر باشد، آزادی شیرین تر خواهد بود.

barai2o.blogsky.com