آنقدر ساده بود

آنقدر ساده بودکه وقتی گفتم من. . . زودی گفت من عاشقتم
آنقدر ساده بود که وقتی گفتم قلب. . . زودی گفت قلبم فقط برای تو می تپد
آنقدر ساده بود که وقتی گفتم شب. . . زودی گفت شبها از دوری تو نمی خوابم
آنقدر ساده بود که وقتی گفتم تا. . . زودی گفت تا ابد با تو می مانم
آنقدر ساده بود که وقتی گفتم بی. . . . زودی گفت بی تو میمیرم
…آنقدر ساده بود که وقتی گفتم پا. . . زودی گفت پایان عشق ما یعنی مرگ من
آنقدر ساده بود که وقتی گفتم شا. . . زودی گفت شاید حرفهایم را باور نداری؟
خسته شدم تا گفتم دی. . . . زودی گفت دیدار به قیامت و . . . . رفت
داشتم می گفتم دیگه این حرفو نزن. . . . . . . . . . . . .