آنکس که…

آنکس که بداند و نداند که بداند . . . . . . بیدار نماییش که بس خفته نماند
آنکس که نداند و بداند که نداند . . . . . . او هم خرک لنگ به مقصد برساند
آنکس که نداند و نداند که نداند . . . . . . در جهل مرکب ابدالدهر بماند