آیا ازدواج موقت از نظر قانونى آزاد است؟
جواب :  


  ازدواج موقت همان طور که از نظر شرعى جایز و رواست، از نظر قانونى نیز منعى ندارد، لیکن این به معناى آن نیست که جاى خاصى داشته باشد و یا کسى متکفل اجراى آن باشد. ازدواج موقت همچون ازدواج دائم، نوعى تشکیل خانواده است که با شرایط ویژه دینى و تشریفات قانونى خاص خود مانند ثبت در دفتر ازدواج و طلاق انجام‏پذیر است. بنابراین هر کسى مى‏تواند از فرد مورد نظر خود بر اساس متعارف، خواستگارى و با مراجعه به مراجع رسمى، عقد نکاح موقت را جارى و ثبت نماید.