آیا اگر یقین کنیم که شخصى مرتد است، مجاز به کشتن وى هستیم؟
جواب :  


  با توجه به استقرار حکومت اسلامى در ایران و بسط ید ولى‏فقیه و ضرورت نظم و قانون در جامعه اسلامى و جلوگیرى از اختلال نظام حکم شخص مرتد باید به وسیله دادگاه‏هاى صالحه قوه قضائیه که تحت نظر و فرمان ولى فقیه هستند صادر گردد.

ضمنا جان آدمیزاد مثل جان پشه نیست که به این راحتی بتوان آن را گرفت.