آیا با الهام از عمل حضرت خضر در قرآن کشتن افرادى که احتمال داردموجب فساد دیگران بشوند جایز است؟
جواب :  


  کودکى را که حضرت خضر(ع) کشت به دستور خدا بود ولى در اسلام کشتن هر فرد مجرم و گناهکارى جایز نیست و ثانیا مجرمانى که از نظر قوانین و دستورات اسلامى محکوم به قتل و یا رجم و غیره هستند باید در چهارچوبه قوانین و مقررات اسلامى و توسط حکومت باشد و اگر کسى خارج از مقررات قضایى اسلام و سر خود انسان مجرم یا گناهکارى را بکشد قاتل محسوب شده و اولیاى مقتول حق قصاص دارند.