آیا در مورد عمر و ابوبکر آیه‏اى در قرآن وجود دارد؟
جواب :  


  درباره ابوبکر، آیه إِذْ هُما فِی اَلْغارِ إِذْ یَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ‏ آمده است، که در مورد همراهى او با پیامبر(ص) در هجرت از مکه و پناه گرفتن در غار مى‏باشد.