آیا صاحبان سایر ادیان نیز مى‏توانند صاحب کرامت‏هایى باشند؟
جواب :  


  کرامت‏ها ممکن است مرتبط با ایمان شخص و منزلت والاى او باشد، ولى همواره چنین نیست. ممکن است برخى با ریاضت‏هاى غیرمشروع و یا بعضى از علوم و فنون دیگر، چنین کارهایى را انجام دهند. بنابراین بایستى هشیار بود. از سوى دیگر نبایستى این مقامات را هدف دانست؛ چرا که در این صورت گونه‏اى از شرک در عمل راه مى‏یابد. البته کرامت و کارهایى که مرتاضان انجام مى‏دهند در ظاهر ممکن است شبیه باشند ولى تفاوت‏هاى اساسى با یکدیگر دارند. از جمله آنها این که کرامت جز در طریق خیر نیست ولى آنچه که مرتاضان و … انجام مى‏دهند ممکن است در طریق شر باشد، همانند سحر که ممکن است در راه ابطال سحر به کار گرفته شود و ممکن است در مسیر ضرر زدن به دیگران قرار گیرد. ولى کرامت جز در مسیر خیر نیست. تفاوت دیگر در تفاوت دامنه کرامت با کارهاى دیگر است – کرامت محدود به یکى دو دسته نیست ولى کارهاى مرتاضان و … نوعاً در چند مورد خلاصه شده و در غیر آن ناتوانند. تفاوت دیگر در این باره آن است که کرامت با روش پالایش نفس و دورى از رذایل است ولى کارهاى مرتاضان نتیجه ریاضیت‏ها و افزایش قدرت روحى آنان است. به عبارت دیگر مرتاض فقط مى‏خواهد روح خود را تقویت کند تا توانایى امور غیرمعمول را بیابد ولى اهل کرامت حتى به دنبال کرامت نیستند بلکه به دنبال رضاى الهى هستند و کرامت حاصلى است که مقصد آنها نیست. نکته دیگر آن که – اهل کرامت مخفى هستند و قاعدتاً چیزى اظهار نمى‏کنند ولى مرتاضان و …. به دنبال نمایاندن خود و نمایش تواناهایى خویش هستند. ریاضت‏هاى مرتاضان ارتباطى با ایمان ندارد بلکه بدون ایمان هم مى‏توان ریاضت هایى کشید و به نتایج آن رسید. ولى کرامت جز در طریق ایمان به دست نمى‏آید. مرتاضان، ساحران، جن‏گیران و همانند آنها از مسیر زندگى طبیعى و طیب خارج شده و در وضعیت بسیار نامناسب و بحرانى و بریده از مردم و جامعه به سر مى‏برند ولى اهل کرامت داراى حیات طیبه و طبیعى در بین مردم هستند و هیچ خللى در زندگى متعارف آنان وجود ندارد.