آیا زنان می توانند در ملاء عام دوچرخه سواری و اسب سواری کنند؟

این مساءله از دو جهت قابل بررسی است:
الف) حکم این مساءله از نظر حکم شرعی اولی چیست؟ در این رابطه کیفیت عمل تعیین کننده است، یعنیمیتوان آن را به گونه‏ای انجام داد که شرعا اشکالی نداشته باشد و میتوان به گونه‏ای مخالف هنجارهای دینی انجامداد و در این صورت مسلما اشکال دارد.
ب) مساءله دیگر تاثیر اجتماعی فرهنگی است. به نظر میرسد چنین عملی نتایج فرهنگی مطلوبی در بر نداشتهباشد و رفته رفته اخلاق و فرهنگ اجتماعی را به سمت نامطلوبی هدایت کند. که با وجود مفسده انجام آن جایزنیست.