آیا می توان در مرحله انتخاب همسر پسر یا دختر به مو و یا حتی بدن طرف مقابل نگاه کند


شنیده ام در مرحله های انتخاب همسر مرحله ای وجود دارد که پسر یا دختر می تواند به مو و یا حتی بدن طرف مقابل نگاه کند این مسئله برایم خیلی مهم است که توضیح داده شود آیا امکان آن وجود دارد یا نه؟ حد و میزان آن چه قسمت هایی از بدن پسر یا دختر است. اگر توصیه مفیدی هم دارید بیان بفرمایید؟اگر قصد جدی برای ازدواج با دختری را داشته باشد برای آگاهی از شکل و قیافه ظاهری و اطمینان به صحت اعضا او ازعیب می تواند یک مرتبه اورا ببیند و اگر با مرتبه اول غرض حاصل نشد تکراربرای مرتبه دوم نیز اشکال ندارد. البته در صورتی که قصد لذت در کار نباشد(استفتائات از دفتر آیت الله سیستانی)
لازم به ذکراست این مرحله، آخرین مرحله گزینش است و زمانی می توان از آن بهره گرفت که تمام تحقیق های لازم انجام گرفته و توافق کامل صورت گرفته به طوری که اگر بامشاهده وی تصمیم قطعی گرفته خواهد شد نه آنکه به بهانه آگاهی از وضعیت ظاهری افراد، چنین اقدامی صورت گیرد. ضمنا خانواده ها یعنی پدر و مادر یا خواهران و دیگر محارم پسر ها معمولا از سلیقه و ذوق فرزندشان آگاهی دارند و می توان با طرح نقطه نظرات خود برای آنها ، به یک گزینش مورد پسند و علاقه اقدام کرد و سپس برای آخرین اقدام، از این مرحله نیز بهره جست.
در پایان توصیه می شود در صورت تمایل یکی از کتابهای مفید در زمینه ازدواج و انتخاب همسر را مطالعه کنید از جمله:
۱. انتخاب همسر، آیت الله امینی
۲. جوانان و انتخاب همسر، علی اکبر مظاهری