ابتکار جالب هتلدار ایرانی در حیاط هتل /تصویر

در تصویر زیر، نقشه ایران را در حیاط هتلی در شمال ایران مشاهده می کنید.