قرار گرفتن ارزان موبایل در سایت پیوندها

فروشگاه ارزان موبایل در بین فروشگاه های معتبر بخش دیجیتال در سایت پیوندها قرار گرفت.

https://khabarineh.ir/wp-content/uploads/2020/09/peyvandha.jpg