استرس در اثر تغییر رژیم غذایی


 
images/20070418/Food.jpg
 
جام جم آنلاین: تغییر رژِیم غذایی برای از دست دادن وزن اضافی اغلب کار دشواری است. به گفته محققان ممکن است اتخاذ رژیم غذایی کم چرب به منظور کاهش وزن اثرات جسمی و روانی بر فرد اعمال کند و این امر از شانس موفقیت رژیم غذایی جدید برای افزایش سلامت می کاهد. با توجه به جمعیت زیاد افرادی که دچار اضافه وزن هستند و نوع غذاهای مصرفی در جوامع که غالبا شامل غذاهای پر چرب و پر کربوهیدرات است ، پرداختن به فاکتورهایی که در عدم موفقیت رژِیم های غذایی نقش دارند حائز اهمیت است.
به گزارش یورک آلرت مطالعه در موش آزمایشگاهی نشان داده است محروم ساختن موش ها از غذای پر چرب و پر کربوهیدرات باعث بروز حالت های اضطرابی دراین حیوان و افزایش سطوح هورمون های استرس در مغز این حیوان شد.
محققان با استفاده از مقیاس های استاندارد رفتار موش ، آنها را به دو گروه خو گرفته با رژیم پر چرب (HF) و رژیم پر کربو هیدرات (HC) تقسیم کرده تغییرات رفتاری آنها را موردبررسی قرار دادند. مغز موش ها نیز ازنظر افزایش فاکتور رها کننده کورتیکوتروفین که سطوح استرس زیاد را نشان می دهد تحت کنترل قرارگرفت.
به گفته محققان بررسی های روانشناسی ، بیوشیمیایی ، و آنالیزهای ملکولی این فرضیه را حمایت می کنند که داشتن رژیم غذایی خاص و عادت کردن به آن و سپس محروم شدن از آن منجر به ایجاد تغییر هیجانی گسترده ای می شود. نظر محققان این است که چنین تغییری درمورد افراد انسانی هم که رژیم غذایی معمول خود را تغییر داده و غالبا از نوع پر چرب و پر کربوهیدرات به انواع کم چرب روی می آورند ، روی می دهد.