استفاده از چیزى که صاحبش آن را رها کرده چه حکمى دارد؟
جواب :  


  اگر یقین دارید که صاحبش از آن اعراض کرده است یعنى آن را رها کرده است تصرف شما در آن اشکال ندارد و در غیر اینصورت در آن تصرف ننمایید.