اعتراض کودکان به ازدواج کودکانترجمه شعار کودکان یمنی: ازدواج در سن کودکی + حامله شدن کودک= مرگ