افزایش موارد تعرض جنسی در ارتش امریکا

تعداد موارد تعرض جنسی در ارتش امریکا در سال گذشته نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافت.
پنتاگون این افزایش را به ابتکار جدیدی مربوط دانست که قربانیان را تشویق می کند ، موضوع را گزارش دهند.
به گزارش گاردین ، تعداد موارد تعرضات جنسی در ارتش امریکا که در سال گذشته گزارش داده شد به ۲۳۷۴ مورد رسید در حالی که موارد گزارش شده در سال ۲۰۰۴ حدود ۱۷۰۰ مورد بود.
براساس ابتکار جدید قربانیان می توانند شکایت خود را محرمانه اطلاع دهند ، از درمان و مشاوره استفاده کنند اما ملزم نیستند همزمان از متجاوز شکایت کنند.قربانیان اجازه دارند در مراحل بعدی خواهان تحقیقات شوند.
یک سخنگوی پنتاگون گفت افزایش موارد گزارش نشان می دهد تلاش ارتش برای تشویق قربانیان به اطلاع دادن موارد تجاوز موفق بوده است.