الاغی دو بره را خورد و مرد


طی اتفاقی نادر الاغی در روستای کنارو چرام دو رأس بره را بلعید و این اتفاق رعب و وحشت ساکنان این روستا را در پی داشت.
یک رأس الاغ روز گذشته در روستای کنارو واقع در ۱۰ کیلومتری شهر چرام دو رأس بره را بلعید که این اتفاق تعجب و وحشت همه ساکنان روستا را در پی داشت.
بر پایه این گزارش: این الاغ چند ساعت بعد از خوردن بره‌ها در جا مرد.
صاحب این الاغ با مراجعه به بخشداری چرام خواستار پیشگیری از بیماری هاری یا مسائل جانبی این اتفاق در این روستا شد.