امشب گریه می کنم

امشب گریه میکنم

گریه میکنم برا تو برای خودم برای تموم اونایی که خواستن گریه کنن نتونستن. برا ی تمام اون چیزی که خواستی ونبودم خواستم وبودی. امشب گریه میکنم به وسعت دریا به وسعت بیشه به وسعت

دل عاشق.برای تو…برای تو….و به پاس احترام تمام تحقیرهایی که از دیگران شنیدم وهنوز شکست نخوردم .