انسان

مرداب به رود گفت :

چه کردی که زلالی ؟!

جواب داد :

” گذشتم “

گذشته رو اگه به دوش بکشی کمرت خم میشه

ولی اگه بذاری زیر پات قدت بلند میشه . . .

.

همیشه

انسانها را از روی طعم انتخاب کن

نه از روی رنگ . . .

.