اهالی «نورآباد» فارس، گنج پیدا کردند اما …؟!

 عده اى از اهالى “نورآباد” فارس که با یافتن کوزه اى حاوى ۷۰۵ سکه عتیقه مربوط به قرن هشتم هجری، سکه ها را بین خود تقسیم کرده بود توسط ماموران آگاهى فارس شناسایى و دستگیر شدند.

به گزارش سرویس اجتماعی آریا به نقل از پایگاه اطلاع رسانى پلیس، ماموران آگاهى “نورآباد” استان فارس چندى پیش مطلع شدند در شهریورماه سال جارى چند کارگر که مشغول حفر کانال آبرسانى در روستاى “منصورآباد رستم” بودند، کوزه اى پیدا کرده که حاوى تعداد زیادى سکه بوده است.این گزارش حاکى است، کارگران پس از یافتن سکه هاى عتیقه آنها را بین چند نفر از اهالى روستا تقسیم کردند.بر مبناى این گزارش، ماموران پس از اطلاع از این موضوع، ۱۳ نفر از متخلفان را شناسایى و با هماهنگى مقام قضایى آنها را دستگیر کردند.نیروهاى پلیس فارس در بازرسى از منازل این افراد تعداد ۶۷۸ سکه مربوط به قرن هشتم هجرى کشف کردند.همچنین، با پیگیرى ماموران روز گذشته تعداد ۲۷ سکه عتیقه دیگر نیز از سه نفر به نام هاى “خیراله -ک”، “قربانعلى – د” و “روح اله – د” بدست آمد.