اولین سفیر ایران در نیویورک به همراه همسرش


میرزا قلی خان، سفیر ایران در نیویورک به همراه همسرش