اولین قانون طبیعت

زندگی نمی تواند به هیچ طریق دیگری خودش را نشان دهد جز

آن طریقی که تو تصور می کنی. تو با فکر کردن خلق می کنی.

اولین قانون

طبیعت این است که تو

از هر چه هراس داشته باشی،

همان را به طرف خودت جلب می کنی.

پس، همیشه به بهترین ها فکر کن.