اولین کارمندان بانک ایرانی چه شکلی بودند؟

بانک شاهی ایران به عنوان اولین بانک ایران بشمار می‌آید که در سال ۱۸۸۹ با فرمان سلطنتی ملکه ویکتوریای بریتانیا و به امتیاز دولت پرشیا (ایران) وقت تاًسیس گردید. این بانک سالها بعد به بانک بریتانیایی خاور میانه (Bbme) تغیر نام داد و امروزه به نام بانک Hsbc خاور میانه شناخته می‌شود.

عکسها به ترتیب از بالا چپ به راست عبارت اند۱- از اعضای بانک شاهی در شیراز سال ۱۸۹۵ میلا دی ۲- عکسی از کارمندان بانک شاهی شعبه اصفهان ۳- عکسی از کارمندان خارجی در تفرجگاههای اطراف تهران۴- عکسی از تیم فوتبال بانک شاهی در سال ۱۹۲۵ بعد از قهرمانی ۵- تصویر اولین سهام بانکی در تاریخ ایران ۶- تصویر یک بیست تومانی منقش به شیر و خورشید.
۳۱ فروردین ۱۳۸۹