اگر داوطلبی در کنکور پذیرفته نشود، هیچ تقصیری ندارد!

اگر داوطلبی در کنکور پذیرفته نشود، هیچ تخصیری متوجه او نیست
زیرا سال فقط ۳۶۵ روز دارد در حالی که…

– در سال ۵۲ جمعه داریم و می‌دانیم که جمعه ها فقط برای استراحت است به این ترتیب ۳۱۳ روز باقی می‌ماند.
– حداقل ۵۰ روز تعطیلات تابستان است و چون هوا گرم است مطالعه دقیق مشکل است پس ۲۶۳ روز باقی مانده است.
– در هر روز ۸ ساعت خواب برای بدن لازم است که جمعا” ۱۲۲ روز می‌شود بنابراین ۱۴۱ روز باقی می‌ماند.
– برای سلامت جسم و روح روزانه یک ساعت تفریح لازم است که جمعا” ۱۵ روز می‌شود پس ۱۲۶ روز باقی می‌ماند.
– دوساعت هم در روز برای خوردن غذا ( صبحانه – نهار – شام ) لازم است که در کل ۳۰ روز می‌شود پس۹۶ روزه دیگر باقی می‌ماند.
– یک ساعت برای گفتگو و تبادل نظر افکار به صورت تلفنی با دیگران ضروری است زیرا انسان موجودی است اجتماعی این خود ۱۵ روز از کل سال است بنابراین ۸۱ روز از سال باقی می‌ماند.
– روزهای امتحان دست کم ۴۵ روز از سال را به خود اختصاص می‌دهد و نظر به حجم بالای درس‌ها و خستگی ناشی از امتحان ۳۶ روز دیگر باقی می‌ماند.
– تعطیلات نوروز و اعیاد مختلف دسته کم ۳۰ روز در سال است مگر می‌توان در این اعیاد وقت را به مطالعه گذراند؟؟ پس ۶ روزه دیگر باقی می‌ماند.
– در سال حداقل ۳ روز به بیماری می‌گذرد و سه روز باقی می‌ماند.
– سینما روفتن و ورزش کردن و سایر امور شخصی هم لا اقل ۲ روز از سال را پر می‌کند پی فقط یک روزه دیگر باقی است.