اگر دختری تا ۱۳سالگی ازدواج نکند یعنی ترشیده؟!

محلی که اگر دختری تا ۱۳سالگی ازدواج نکند یعنی ترشیده است!!؟

واقعیت جامعه مراکش به ویژه در برخی مناطق این است که تصور می کنند اگر دختری که به سن ۱۳ یا ۱۴ سال رسیده و ازدواج نکرده باشد، دختر ترشیده است و از این رو برخی خانواده ها در اولین فرصت دخترانشان را شوهر می دهند!
پدرانی هستند که به خاطر مبلغ ۶۰ تا ۱۰۰ هزار درهم مراکش (هشت تا ۱۳ هزار دلار ) دخترانشان را به ازدواج موقت درمی آورند.
براساس قانون مراکش دختران این کشور در صورتی که به سن ۱۶ سال برسند ازدواجشان ثبت می شود در غیر این صورت آنها بر اساس توافق شفاهی خانواده و خواستگارانشان در ازای مبلغی ناچیز تن به ازدواج موقت می دهند.
برخی از خانواده های فقیر این مبلغ را در ازای ازدواج دختران کم سن وسالشان دریافت می کنند تا دخترانشان به سن قانونی برای ازدواج برسند و ازدواجشان ثبت شود. وقتی دخترانشان به سن قانونی برسند بعد از ثبت ازدواج دخترانشان این مبلغ را به همسر دخترانشان بازمی گردانند.
ر اولین فرصت دخترانشان را شوهر می دهند.
همچنین مرکز الامل وابسته به سازمان حقوق بشر مراکش نیز اعلام کرد: تعداد زنانی که قربانی خشونت در سال گذشته شده اند، ۲۰۰ مورد بوده است در حالی که ۷۰ درصد قربانی مشکلات اقتصادی، ۱۰ درصد قربانی خشونت جنسی و ۲۰ درصد قربانی خشونت های روحی و روانی شده اند.