اگر صورتی زیبا داری…

اگر صورتی زیبا داری…

درآینه نگاه کن اگر صورتی زیبا داری کاری مناسب جمالت انجام بده و اگر قیافه ات نامناسب است، زشتی کردار را به زشتی صورت میفزا. (افلاطون)
اگر روزگاری شاءن و مقامت پایین آمد نا امید مشو، آفتاب هر روز هنگام غروب پایین می رود تا بامداد روز دیگر بالا بیاید. (افلاطون)
در لذت آمیخته با قباحت خوشحال مباشید و تفکر کنید که لذت می رود و قباحت می ماند. (سقراط)
اگر نمی توانی شاهراه باشی، کوره راه باش. اگر نمی توانی خورشید باشی، ستاره باش. کمیت نشانگر پیروزی یا ناکامی تو نیست. هر آنچه هستی، باش. (داگلاس مالوک)
صداقت، نخستین بخش کتاب عشق است.. (توماس جفرسون)
بسیاری از مردم نقره را در انتظار طلا از دست می دهند. (موریس وبستر)
وقتی جز عشق هیچ چیز برایمان باقی نمانده است برای نخستین بار آگاه می شویم که فقط و فقط عشق کافی است. (آنونیموس)
آنچه معمولا” ما را بتدریج سست می کند و خوشبختیمان را مسموم می سازد این است که احساس می کنیم بزودی خسته می شویم و به پایان آنچه برایمان جذاب است می رسیم. (پیل تلهارد دوشاردن)