اگر عقد ازدواج موقت محضرى نباشد آیا منع قانونى دارد؟
جواب :  


  عقد صحیح است، ولى قانون آن را به رسمیت نمى‏شناسد، مگر اینکه از طریق شهود و استشهاد محلى، عقد مذکور براى دادگاه احراز شود.