اگر فکر می کنید بدبختید این متن را بخونید

اگر امروز با احساس تندرستی بیشتری از خواب بیدار شوید
… از میلیون ها نفری که تا پایان هفته
نیز دوام نخواهند آورد سعادتمند ترید.

اگر هرگز، تنهایی زندان، زجر شکنجه،
یا گرسنگی را تحمل نکرده اید
از ۵۰۰ میلیون نفر در این دنیا پیش ترید.

اگر بتوانید بدون ترس از ارعاب،
دستگیری،شکنجه یا مرگ
مراسم مذهبی خود را انجام دهید،
از ۳ میلیارد مردم این جهان خوشبخت ترید.

اگر غذایی در یخچال ، پوشاکی بر تن،
سقفی بالای سر و جایی برای خوابیدن دارید .
.. از ۷۵ درصد مردم جهان ثروتمند ترید.

اگر در بانک یا کیف دستیتان پول دارید و
جایی برای استراحت و تفریح در اختیار نیز دارید ،
از جمله ۷ درصد ثروتمندان جهان هستید.

اگر پدر و مادرتان هنوز در قید حیات هستند و
با هم زندگی می کنند
شما از جمله نوادر حتی در آمریکا و کانادا می شوید.

اگر می توانید این مطلب را بخوانید،
دو بار سعادتمند هستید،
یک بار به خاطر اینکه کسی به فکر شماست و
دوم اینکه شما بیش از ۴ میلیارد نفری که
در این دنیا بی سواد هستند
، خوشبخت ترهستید.