اگر قصاص قبل از جنایت جایز نیست پس چرا پیامبر(ص) دستور قتل‏ذى الخویصره را صادر فرمودند؟
جواب :  


  اولاً: پیامبر(ص) دستور قتل «ذى الخویصره» را صادر نکردند؛ بلکه بر حسب روایات متعددى که در کتاب‏هاى تاریخى نقل شده است پیامبر(ص) فرمودند: او را رها کنید و فقط آینده تاریک او و پیروانش را پیشگویى فرمودند. در تاریخ طبرى، ج ۳، ص ۹۲ آمده است:… مردى از بنى‏تمیم به نام ذوالخویصره نزد پیامبر ایستاد. در حالى که پیامبر مشغول تقسیم [غنایم جنگى حنین‏] بین مردم بودند. پس گفت: اى محمد! آنچه امروز انجام دادى را نگریستم. پیامبر(ص) پرسیدند: چگونه بود؟ گفت: عدالت نورزیدى!! پیامبر(ص) خشمگین شده، فرمودند: واى بر تو! اگر نزد من عدالت نباشد، پس نزد کیست؟ آن گاه عمر بن الخطاب عرض کرد: اى پیامبر خدا، آیا او را بکشیم؟ پیامبر(ص) فرمود: هرگز! رهایش کنید، به درستى که او را به زودى پیروانى خواهد بود که در دین کنکاش مى‏کنند تا آنجا که از آن خارج مى‏شوند، آن‏سان که تیر از کمان به بیرون پرتاب مى‏شود… . ثانیاً: اگر پیامبر(ص) دستور قتل (ذى الخویصره) را داده بودند، پس چگونه وى تا پس از رحلت آن حضرت زنده بوده است، در حالى که امر پیامبر(ص) در این زمینه قطعاً اجرا مى‏شد. ثالثاً: به فرض روایتى دال بر دستور پیامبر(ص) نقل شده باشد که ممکن است این امر معارض با دیگر اخبار و نیز معارض با اصول کلى و تعالیم قطعى شریعت است. در این صورت حکم به بى‏اعتبارى آن مى‏شود. رابعاً: احتمال دیگر این است که پیامبر دستور قتل او را داده باشند، ولى نه به عنوان قصاص قبل از جنایت، بلکه به استناد عملکردى که موجب اجراى حد در همان زمان بوده است، ولى به خاطر تعلل برخى از اصحاب و گریختن وى پیش از دستیابى حضرت على(ع) این حکم عمل نگردیده است.