اگر می خواهید میقان چرکولی بشوید باید این کارها را بکنید!و حالا مطلبی درباره این پدیده عجیب(میقان چرکولی) در نجف آباد