اگر پشت سر کسى خوبى او را بگوییم در حالى که او راضى نباشد آیا باز هم‏غیبت محسوب مى‏شود؟
جواب :  


  غیبت محسوب نمى‏شود. ولى اگر ناراحت مى‏شود خوبى او را هم نگویید.