اینجاست که میگی خدایا دمت گرم…

جاده ی اسالم به خلخال که یکی از قشنگ ترین جاده های جنگلیه ایران هست رو میگیری و میری … یه جاده ی کوهستانی تو مایه های عباس آباد کلار دشت

البته بعضی وقتا هم فقط مه داره و هیچی دیده نمیشه

حدود ۲۰ کیلومتر که رفتی میرسی به یه جاده ی فرعی که اولش تابلو زده نهالستان پیرسون … برو اون تو  

یه نیم ساعتی که رفتی دیگه باید ماشین رو بزار ی یه کنار و بر ی تو جنگل
( تنهایی یه نموره ترسناکه )

بعدش میری بالا و بالا و بالا تا اینکه جنگل تموم بشه و برسی به مراتع  

بازم ادامه بد ه و بر و بالا و بالا و بالا تا اینکه بری تو ابرا و دیگه هیچی دیده نشه

همینجوریادامه بد ه و بر و و برو و برو و برو تا اینکه برسی اون بالا و بهو با خودت بگی اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ

و بلکه هم مااااااااااااااااااا

و بعد یه نفس عمیق میکشی و میگی:

خدایا دمت گرم!