اینجا کجاست؟؟؟

این اتاق روانکاوی زیگموند فروید وتخت معروف او است که همچنان به همان صورت
نگهداری می شود
و هرآنچه می بینید؛
دستبافهای عشایری ایران است:
آن که روی دیوار است قفقازی ، روی کاناپه فرش قشقایی و روی زمین فرش هریس است