این برای چیست ؟

ای دوست :
یاد بگیر
ساده ترین چیزها را
برای آنکه بخواهند یاد بگیرند هرگز دیر نیست
ای دوست از پرسیدن شرم مکن
مگذار با زور پذیرنده ات کنند
خود به دنبالش بگرد
آنچه را خود نیاموخته ای انگار کن نمیدانی
روی هر رقمی انگشت بگذار و بپرس :
((این برای چیست ؟))

نویسنده ramin saeid