این جمله انگلیسی عجب جمله ایه!!

سه جادوگر به سه ساعت سواچ نگاه میکنند؛ کدام جادوگر به کدام ساعت نگاه میکند
.
.
.
.
… … … .
حالا ترجمه انگلیسیشو بخونید
.
.
.
..
.
Three witches watch three Swatch watches.

Which witch watch which Swatch watch