این زمستان را با من مدارا کن پاییز سختی داشت

این زمستان را با من مدارا کن پاییز سختی داشته ام…

………………….

من آنقدر روزهای آمدنت را به انتظار نشسته ام

که چشمهایم خسته اند از رویای نیامدنت

از تو چه پنهان عزیزم

این روزها رویای آمدنت را که

نه!

سخت تر از آن

یک زمستان را به انتظار نشسته ام

شاید زمستان
چشمهای منتظر
مرا با خود ببرد
از یاد تو…

نویسنده فرشید شاهمرادی شعر نمی دونم یا از خودشه یا ….