این صدای قلب نیست

این صدای قلب نیست،این صدای پای توست که شبها در سینه ام می دوی..!!! کافی است کمی خسته شوی کمی به ایستی
شعری از گروس عبدالملکیان