این عکس از زلزله آذربایجان جهانی شد

دختر بچه در زلزله