ای تو با من آشنا

ای تو با من آشنـــــــــــــــــــا، ناجی قلب عاشقـــــــــــــــــــــــــــــــم ای تو پیدا شـــــــــــــــــــــــــده در، لحظه التهاب دل ای تو در سکوت شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب، بهانه های هق هقم کسی مثل تو توی حر نفســــــــــــــــــــــــــــــــــم، جاری نشــــــــــد کسی جز تو به ســـــــــــــــــــــــــــرم، دست نوازش نکشید کسی مثل تو منو به صبـــــــــــــــــــــــــح روشنایی نسپرد کسی قلب منو مثل تو به گلستـــــــــــــــــــــــــــــــــــان نکشید…دوســـــت دارمــــــــــــــم خــــــــــدا