ای کسی که هزار بار گفتم دوستت دارم…

ای کسی
که هزار بار
گفتم دوستت دارم
ولی تو از گفتن این کلمه
شرم داری ۹۰۰ بار ۸۰۰
جمله ی عاشقانه را در ۷۰۰ جای
مختلف با ۶۰۰ زبان ، پیش ۵۰۰ نفر
مطرح کردم ۴۰۰ نفر آن ها ۳۰۰ جمله ی
آن را به ۲۰۰ زبان در ۱۰۰ برگ نوشتند۹۰
بار برای تو در ۸۰ روز ، روزی ۷۰ دقیقه خواندم ،
۶۰ تای آن را ۵۰ بار در فاصله ۴۰ روز برای خودت
خواندی ،۳۰ تای آن را آموختی ، ۲۰ جمله ی دیگر را ۱۰بار
در فاصله ی ۹ روز تکرار کردی . به ۸ سؤال من ۷ مرتبه ۶ جواب
در فاصله ی ۵ روزدادی ، ۴ تای آن را ۳ بار تکرار کردی ، ۲ ساعت از
تو خواهش کردم وفقط وفقط ۱ بارگفتی دوستت دارم،آ ن هم زبانت با
لرزش و قلمت با لغزش…