باران که بیاید همه عاشق هستند.

هر سمت صدای عابرانی خسته است

: این راه به راه دیگری پیوسته است!!؟؟

: این راه نمی رسد به مقصد هرگز

این راه تمام راه ها را بسته است