باروری جنس مؤنث بدون نیاز به اسپرم مذکر

فارس: عضو گروه جنین‎‌شناسی پژوهشکده رویان گفت: در حالت عادی فردی که به‏وجود می‌آید، ماده ژنتیک را نیمی از پدر و نیم دیگر را از مادر خود می‌گیرد؛ در روش‎های‌ تحقیقی که انجام داده‌ایم، ماده ژنتیکی مادر و پدر را حذف و با استفاده از یکی از سلول‌های مادر که دارای ماده ژنتیک کامل است، باروری صورت می‌گیرد.
اعظم دالمن در نخستین سمپوزیوم جنین‌شناسی در خصوص شبیه‌سازی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شبیه‌سازی به معنی تولید مثل غیرجنسی است؛ در لقاح طبیعی از طریق پیوند تخمک و اسپرم، موجود زنده شکل می‌گیرد اما در شبیه‌سازی اسپرم حذف و به جای آن یک سلول سوماتیک به جای اسپرم جایگزین می‌شود.

وی گفت: ماده‌ ژنتیکی به نام اُن با سلول‌ سوماتیک ممزوج می‌شود که با توجه به اهداف شبیه‌سازی، فرآیند لقاح انجام می‌شود. بر همین اساس اگر هدف تولید موجود زنده با نمونه نخستین مغایرت داشته باشد نظیر انقراض یک گونه حیوانی، با استفاده از این روش، آن موجود را شبیه‌سازی می‌کنیم.

عضو گروه جنین‌شناسی پژوهشکده رویان در ادامه این مطلب افزود: اگر هدف از شبیه‌سازی این باشد که سلول‌های بنیادین تولید و بتوان به بافت‌ تمایز داد که در این صورت برای فرد در صورت الزام مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

دالمن با بیان اینکه در پژوهشکده رویان موفقیت‌هایی در زمینه بارور شدن با حذف اسپرم صورت گرفته است، بیان کرد: در حالت عادی فردی که به وجود می‌آید، ماده ژنتیک را نیمی از پدر و نیم دیگر را از مادر خود می‌گیرد اما در روش‌های تحقیقی که در پژوهشگاه رویان انجام داده‌ایم، ماده ژنتیکی مادر و پدر را حذف و با استفاده از یکی از سلول‌های مادر که دارای ماده ژنتیک کامل است، عمل باروری صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: مادر می‌تواند بدون نیاز به اسپرم مرد بارور شود. اما این موضوع از نظر اخلاقی درست نیست و بیشتر روی حیوانات صورت می‌گیرد که به عنوان نمونه می‌توان به بزغاله‌های شبیه‌سازی شده در پژوهشگاه رویان اشاره کرد. البته در تلاش هستیم فاکتور ۹ انعقادی خون انسان را در شیر آنها، تعریف کنیم.

عضو گروه جنین شناسی پژوهشگاه رویان در پایان با بیان اینکه فاکتور ۹ انعقادی خون می‌تواند در درمان بیماران هموفیلی مؤثر باشد، خاطرنشان کرد: از این روش‌ می‌توان برای تکثیر موجودات در حال انقراض استفاده کرد.

۰۶ اسفند ۱۳۸۹