بازی محلی شیر و پلنگ

بازی محلی شیر,بازی محلی قدیمی
بازی محلی شیر و پلنگ

ایران مطلب : این بازی نیز در محوطه باز و با تعداد افراد بیش از چهارنفر اجرا می‌ شود. همه افراد در محوطه بازی جمع می‌ شوند و یکی را به عنوان راهنما، انتخاب می‌ کنند. راهنما، روی کاغذ اسامی بازیکنان را یادداشت و سپس به طور مخفی برای هر یک از آن ‌ها نام حیوانی را عنوان می‌ کند (مانند: شیر، پلنگ، عقاب، ببر، …) و روبروی اسمشان می‌ ‌نویسد. به طوری که هر یک فقط نام خود را بداند.

سپس در قسمتی از محوطه بازی دایره ای به شعاع یک متر رسم و توپ تنیس را در مرکز آن قرار می‌ دهد. با فرمان راهنما، بازیکنان در محیط دایره با فواصل یکسان قرار می‌ ‌گیرند و حواسشان را جمع می‌ کنند راهنما، عنوان یکی از آن ‌ها را با صدای بلند می‌ گوید. مثلاً عقاب. فردی که نامش عقاب است، بایستی سریعاً توپ داخل دایره را بردارد و بازیکنان را نشانه ‌گیری کند تا توپ به یکی از آن ‌ها اصابت کند و آن ‌ها نیز باید با سرعت تمام خود را از منطقه دایره دور کنند و با جاخالی دادن سعی نمایند تا توپ به آن ‌ها اصابت نکند.

اگر توپ به هیچ یک از بازیکنان، اصابت نکند، یک امتیاز منفی می‌ گیرد. ولی اگر بتواند یکی را هدف قرار دهد، یک امتیاز مثبت کسب می‌ ‌کند و بالعکس برای بازیکنی که مورد هدف قرار گرفته، یک امتیاز منفی منظور می‌ گردد.

راهنما، همه امتیازات را در برگ اسامی یادداشت کرده و با فرمانی دیگر، دوباره همه بچه ‌ها، روی محیط دایره با فواصل یکسان می‌ ایستند و بازی به همان شکل ادامه می‌ یابد.

در نهایت بازیکنانی که امتیاز منفی دارند، آن هایی را که امتیاز مثبت دارند، به عنوان جریمه روی کول خود گرفته و مسیری را در زمین اردوگاه دور می‌ زنند.

 منبع : tebyan.net