با ابتکار یک راننده ژاپنى در پرداخت نکردن قبوض عوارضى آشنا شویم!

 یک راننده ژاپنى به منظور سرباز زدن از پرداخت قبوض عوارض جاده ها، هر بار یادداشت دست نویسى را به مامور متصدى تحویل مى داد.

گزارش سرویس حوادث آریا به نقل از روزنامه “مینیچى” حاکى است، یک راننده ۲۸ ساله ژاپنى به نام “کن ماتسو” که به منظور سرباز زدن از پرداخت قبوض عوارض جاده ها، دست به ابتکار تازه اى زده بود، دیروز توسط پلیس دستگیر شد.براساس این گزارش، “ماتسو” از چندى پیش، حین ورود و خروج از باجه هاى تحویل قبوض عوارضی، یادداشتى مبنى بر گران بودن نرخ این قبض، به متصدى باجه تحویل مى داد و بدون هیچ دردسرى از محل هاى موردنظر تردد مى کرد. این در حالى است که ماموران راهنمایى و رانندگى استان “شیزوکا” با مشکوک شدن به رفتار وی، طى چند هفته او را تحت نظر گرفته و عاقبت مقدمات دستگیرى اش را فراهم کردند.به گفته پلیس، “ماتسو” با سوءاستفاده از یک شیوه قدیمى که قبل از این توسط چند راننده دیگر اتخاذ شده و حدود یک میلیون ین بر بخش عوارضى خسارت وارد کرده بود، دست به چنین کارى زد که در حال حاضر ماموران با بازجویى از وى پیگیرى پرونده را در دست دارند.